text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 260-94-6 | Producten #: A0129

Acridine Zone Refined (number of passes:45)


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
1SAMPLE
€185.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0129
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__9N = 179.22  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 260-94-6
Reaxys registratienummer 120200
PubChem product ID 87561821
SDBS 1360
Merck-index (14) 122
MDL-nummer

MFCD00005025

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 110 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol,Ethanol,Benzene,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-971-6
RTECS # AR7175000
Transport informatie:
UN-nummer UN2713
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten