text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 141-43-5 | Producten #: A0297

2-Aminoethanol


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Ethanolamine
  • 2-Hydroxyethylamine
  • Monoethanolamine
  • MEA
documenten:
25G
€15.00
1   Neem contact met ons op
500G
€18.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0297
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__7NO = 61.08  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 141-43-5
Reaxys registratienummer 505944
PubChem product ID 87561950
SDBS 1298
Merck-index (14) 3727
MDL-nummer

MFCD00008183

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 10 °C
Kookpunt 170 °C
Flp 93 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.02
Brekingsindex 1.45
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Chloroform,Alcohol
Oplosbaarheid (zeer licht) Ether,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-483-3
RTECS # KJ5775000
Transport informatie:
UN-nummer UN2491
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922110000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten