text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 75-05-8 | Producten #: A0793

Acetonitrile [for HPLC Solvent]


Zuiverheid: >99.5%(GC)
Synoniemen
  • Methyl Cyanide
  • ACN
documenten:
500ML
€64.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A0793
Zuiverheid / Analysemethode >99.5%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__3N = 41.05  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 75-05-8
Reaxys registratienummer 741857
PubChem product ID 87562321
SDBS 1218
Merck-index (14) 70
MDL-nummer

MFCD00001878

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.5 %
Absorbance(210nm) max. 0.200
Absorbance(220nm) max. 0.050
Absorbance(230nm) max. 0.020
Absorbance(400nm) max. 0.010
eigenschappen
Smeltpunt -46 °C
Kookpunt 82 °C
Flp 10 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.78
Brekingsindex 1.34
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Alcohol,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-835-2
RTECS # AL7700000
Transport informatie:
UN-nummer UN1648
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten