text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2499-95-8 | Producten #: A1257

Hexyl Acrylate (stabilized with HQ)


Zuiverheid: >96.0%(GC)
Synoniemen
  • Acrylic Acid Hexyl Ester (stabilized with HQ)
documenten:
25ML
€31.00
Neem contact met ons op 9  
500ML
€277.00
2   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1257
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__6O__2 = 156.23  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2499-95-8
Reaxys registratienummer 1757327
PubChem product ID 87562723
SDBS 19291
MDL-nummer

MFCD00048881

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 96.0 %
eigenschappen
Kookpunt 89 °C/24 mmHg
Flp 68 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.89
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-698-5
RTECS # AT1450000
Transport informatie:
UN-nummer UN3082
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916120090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten