text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2478-10-6 | Producten #: A1390

4-Hydroxybutyl Acrylate (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • Acrylic Acid 4-Hydroxybutyl Ester (stabilized with MEHQ)
documenten:
25G
€29.00
1   Neem contact met ons op
100G
€49.00
1   ≥20 
500G
€123.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A1390
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__2O__3 = 144.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2478-10-6
Reaxys registratienummer 1756545
PubChem product ID 87562845
SDBS 23446
MDL-nummer

MFCD00010261

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 95 °C/0.1 mmHg
Soortelijk gewicht (20/20) 1.04
Brekingsindex 1.45
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 219-606-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916120090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten