text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 38793-01-0 | Producten #: A2525

4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4-Pentylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
  • 1-Amino-4-amylcyclohexane (cis- and trans- mixture)
  • 1-Amino-4-pentylcyclohexane (cis- and trans- mixture)
documenten:
5ML
€279.00
2   3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2525
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__2__3N = 169.31  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 38793-01-0
Reaxys registratienummer 2071879
PubChem product ID 253659801
MDL-nummer

MFCD07778407

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 76 °C/1.5 mmHg
Flp 77 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.86
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2735
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921309990
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten