text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 81-88-9 | Producten #: A5102

Rhodamine B [Ion association reagent for photometric and fluorimetric analysis]


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Basic Violet 10
documenten:
1G
32,00 €
4   22  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5102
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__8H__3__1ClN__2O__3 = 479.02 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 81-88-9
Reaxys registratienummer 4091619
PubChem product ID 87563120
SDBS 15673
Merck-index (14) 8183
Kleurindex 45170
MDL-nummer

MFCD00011931

Specificatie
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %(calcd.on dried substance)
Lambda max. 552.0 to 556.0 nm(H2O)
Absorbance(E1%1cm) min. 2,000(H2O, 552.0 to 556.0 nm)
Drying loss max. 5.0 %
Sensitiveness Purplish red appears in organic phase with the presence of Antimony
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 211 °C(dec.)
Maximale golflengte 554(H2O) nm
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene
Oplosbaarheid (licht opl. in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-383-9
RTECS # BP3675000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3204900090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.