text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 307-24-4 | Producten #: A5715

Undecafluorohexanoic Acid (ca. 5mmol) [Ion-Pair Reagent for LC-MS]


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • IPC-PFFA-6 (ca. 5mmol)
  • Perfluorohexanoic Acid (ca. 5mmol)
documenten:
1SAMPLE
€79.00
Neem contact met ons op 13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A5715
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6HF__1__1O__2 = 314.05  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 307-24-4
Reaxys registratienummer 1805852
PubChem product ID 87563217
MDL-nummer

MFCD00198040

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance(230nm) max. 0.150
Absorbance(254nm) max. 0.010
eigenschappen
Smeltpunt 14 °C
Kookpunt 157 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.76
Brekingsindex 1.30
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-196-6
Transport informatie:
UN-nummer UN3265
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915907090
Toepassing
Ion-Pair Reagent for HPLC


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten