text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 107-92-6 | Producten #: B0754

Butyric Acid


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
documenten:
25ML
€15.00
5   ≥20 
500ML
€23.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B0754
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__8O__2 = 88.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 107-92-6
Reaxys registratienummer 906770
PubChem product ID 87563753
SDBS 1227
Merck-index (14) 1593
MDL-nummer

MFCD00002814

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 163 °C
Flp 75 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.96
Brekingsindex 1.40
oplosbaarheid in water Completely miscible
Graad van oplosbaarheid in water 56.4 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-532-3
RTECS # ES5425000
Transport informatie:
UN-nummer UN2820
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2915601900
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten