text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 91166-50-6 | Producten #: B1773

1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane [Protecting Reagent for Aromatic Primary Amines]


Zuiverheid: >93.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,1'-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine)
documenten:
5G
€378.00
1   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B1773
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__2__8N__2Si__2 = 232.52  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 91166-50-6
Reaxys registratienummer 4366167
PubChem product ID 87564668
MDL-nummer

MFCD00010649

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 93.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 103 °C/13 mmHg
Flp 13 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.84
Brekingsindex 1.44
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931399090
Toepassing
Protection of Substituted Anilines
Referenties

Protection of substituted anilines with 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-bis(N,N-dimethylamino)disilethylene

T. L. Guggenheim, Tetrahedron Lett. 1984, 25, 1253.


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten