text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 76782-82-6 | Producten #: B5163

tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
5ML
€50.00
Neem contact met ons op 2  
25ML
€170.00
Neem contact met ons op 19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B5163
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__8OSi = 170.33 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 76782-82-6
Reaxys registratienummer 3587574
MDL-nummer

MFCD28156589

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 163 °C
Flp 39 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.85
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten