text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 9004-07-3 | Producten #: C0342

α-Chymotrypsin from Bovine Pancreas (3× recrystallized, salt free from 20% Ethanol, presence of Calcium enhances its activity and stability)


Zuiverheid:
Synoniemen
documenten:
100MG
€19.00
Neem contact met ons op 19  
1G
€138.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

[Enzyme Unit Definition]
One unit will hydrolyze 1.0 μmol of BTEE per 1min at 25°C, pH 7.8.

[Substrate for enzymatic activity analysis]
BTEE (=N-Benzoyl-L-tyrosine Ethyl Ester)

Artikel # C0342
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
CAS RN 9004-07-3
Merck-index (14) 2260
EG nummer 3.4.21.1
MDL-nummer

MFCD00130481

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Titer min. 30 unit/mg
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P284 : Adembescherming dragen.
P342 + P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 232-671-2
RTECS # GC3050000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3507909090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten