text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 106-44-5 | Producten #: C0400

p-Cresol


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Methylphenol
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op 13  
500G
€29.00
2   6  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0400
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__8O = 108.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 106-44-5
Reaxys registratienummer 1305151
PubChem product ID 87565527
SDBS 1982
Merck-index (14) 2579
MDL-nummer

MFCD00002376

Specificatie
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 32 °C
Kookpunt 202 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Graad van oplosbaarheid in water 19 grm/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 : Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-398-6
RTECS # GO6475000
Transport informatie:
UN-nummer UN3455
Klasse 6.1 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907120030
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten