text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1443-80-7 | Producten #: C1141

4'-Cyanoacetophenone


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Acetylbenzonitrile
documenten:
10G
€57.00
1   ≥40 
25G
€102.00
3   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1141
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__7NO = 145.16 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1443-80-7
Reaxys registratienummer 1932887
PubChem product ID 87566170
SDBS 3066
MDL-nummer

MFCD00001825

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 56 °C
Kookpunt 96 °C/20 mmHg
Oplosbaarheid (zeer licht) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 215-885-0
Transport informatie:
UN-nummer UN3439
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten