text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 34040-64-7 | Producten #: C1763

Methyl 4-(Chloromethyl)benzoate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • α-Chloro-p-toluic Acid Methyl Ester
  • 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Methyl Ester
  • Methyl α-Chloro-p-toluate
documenten:
5G
€40.00
1   6  
25G
€128.00
11   8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1763
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__9ClO__2 = 184.62  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
CAS RN 34040-64-7
Reaxys registratienummer 1944356
PubChem product ID 87566723
MDL-nummer

MFCD00511224

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 39 °C
Kookpunt 165 °C/30 mmHg
Brekingsindex 1.52
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 251-806-6
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916399090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten