text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 118-75-2 | Producten #: C1770

Chloranil (ca. 2% in N,N-Dimethylformamide) [for Detection of Primary and Secondary Amines]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Tetrachloro-p-benzoquinone (ca. 2% in N,N-Dimethylformamide)
documenten:
10ML
€26.00
2   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1770
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6Cl__4O__2 = 245.86  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 118-75-2
Reaxys registratienummer 393006
PubChem product ID 87566728
Merck-index (14) 2078
MDL-nummer

MFCD00001594

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Concentration(Iodometric titration) 2.0 to 2.3 w/w%
eigenschappen
Soortelijk gewicht (20/20) 0.96
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H331 : Giftig bij inademing.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H360D : Kan het ongeboren kind schaden.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-274-4
Transport informatie:
UN-nummer UN2265
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924190090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten