text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 21567-18-0 | Producten #: C2335

4-Chloro-4'-hydroxydiphenyl Ether


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-(4-Chlorophenoxy)phenol
documenten:
5G
€80.00
2   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2335
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__9ClO__2 = 220.65  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 21567-18-0
Reaxys registratienummer 1912154
PubChem product ID 87561275
MDL-nummer

MFCD00125839

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 83 °C
Kookpunt 169 °C/2.5 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2909500090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten