text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 49715-04-0 | Producten #: C2660

Chloromethyl Chlorosulfonate


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Chlorosulfonic Acid Chloromethyl Ester
  • Chloromethyl Chlorosulfate
  • Chlorosulfuric Acid Chloromethyl Ester
documenten:
5G
€86.00
2   ≥20 
25G
€274.00
5   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2660
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CH__2Cl__2O__3S = 164.98  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 49715-04-0
Reaxys registratienummer 1703401
PubChem product ID 160871394
MDL-nummer

MFCD00041547

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 50 °C/10 mmHg
Soortelijk gewicht (20/20) 1.65
Brekingsindex 1.45
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 256-442-1
Transport informatie:
UN-nummer UN3265
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2904100090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten