text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 13010-19-0 | Producten #: C3027

3-Chloropropyl Isocyanate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Isocyanic Acid 3-Chloropropyl Ester
documenten:
1G
€28.00
2   ≥20 
5G
€110.00
2   12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3027
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6ClNO = 119.55  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 13010-19-0
Reaxys registratienummer 1098789
PubChem product ID 354335495
MDL-nummer

MFCD00010384

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 154 °C
Flp 62 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.19
Brekingsindex 1.46
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2206
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2929100090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten