text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 96-13-9 | Producten #: D0204

2,3-Dibromo-1-propanol


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • α,β-Dibromohydrin
  • Glycerol α,β-Dibromohydrin
documenten:
25G
27,00 €
1   ≥20 
500G
160,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0204
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__6Br__2O = 217.89  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 96-13-9
Reaxys registratienummer 1719127
PubChem product ID 87566918
SDBS 5276
MDL-nummer

MFCD00004699

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 9 °C
Kookpunt 99 °C/9.8 mmHg
Soortelijk gewicht (20/20) 2.14
Brekingsindex 1.56
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 52 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Acetone,Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H361f : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-480-9
RTECS # UB0175000
Transport informatie:
UN-nummer UN2810
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905599890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten