text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14324-55-1 | Producten #: D0492

Zinc Diethyldithiocarbamate


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • Diethyldithiocarbamic Acid Zinc Salt
documenten:
25G
€16.00
3   ≥20 
500G
€140.00
Neem contact met ons op 11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0492
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__2__0N__2S__4Zn = 361.90  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 14324-55-1
Reaxys registratienummer 3717403
PubChem product ID 87567161
MDL-nummer

MFCD00064798

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 181 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Chloroform
Oplosbaarheid (licht opl. in) Acetone
Oplosbaarheid (zeer licht) Methanol,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 238-270-9
RTECS # ZH0350000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2930200090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten