text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 74-31-7 | Producten #: D0609

N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
documenten:
25G
46,00 €
1   ≥20 
100G
123,00 €
2   3  
500G
413,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0609
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__1__6N__2 = 260.34  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 74-31-7
Reaxys registratienummer 2215944
PubChem product ID 87567258
SDBS 12428
Merck-index (14) 3329
MDL-nummer

MFCD00003015

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity(GC) min. 90.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 152 °C
Kookpunt 250 °C/1 mmHg
Maximale golflengte 692(THF) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water < 10 mg/l  
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Benzene,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-806-4
RTECS # ST2275000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921519000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten