text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 95-68-1 | Producten #: D0667

2,4-Dimethylaniline


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 2,4-Xylidine
  • m-Xylidine
documenten:
25ML
€15.00
4   17  
500ML
€87.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0667
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__1N = 121.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
CAS RN 95-68-1
Reaxys registratienummer 636243
PubChem product ID 87567308
SDBS 1860
Merck-index (14) 10084
MDL-nummer

MFCD00007738

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 16 °C
Kookpunt 214 °C
Flp 90 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.98
Brekingsindex 1.56
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Ether,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-440-0
RTECS # ZE8925000
Transport informatie:
UN-nummer UN1711
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921490090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten