text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6211-24-1 | Producten #: D0876

Barium Diphenylamine-4-sulfonate


Zuiverheid: >98.0%(N)
Synoniemen
  • Diphenylamine-4-sulfonic Acid Barium Salt
  • N-Phenylsulfanilic Acid Barium Salt
documenten:
5G
€33.00
1   19  
25G
€106.00
3   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0876
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__2__0BaN__2O__6S__2 = 633.88  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 6211-24-1
Reaxys registratienummer 3795146
PubChem product ID 87567482
Merck-index (14) 7313
MDL-nummer

MFCD00007497

Specificatie
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Sensitiveness to pass test
eigenschappen
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether,Benzene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 228-278-0
Transport informatie:
UN-nummer UN1564
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921440090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten