text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 120-83-2 | Producten #: D3865

2,4-Dichlorophenol [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 2,4-DCP
documenten:
1G
€16.00
3   38  
5G
€40.00
Neem contact met ons op 18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D3865
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__4Cl__2O = 163.00 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 120-83-2
Reaxys registratienummer 742467
PubChem product ID 87561322
SDBS 1383
Merck-index (14) 3072
MDL-nummer

MFCD00002169

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 °C
Hydrogendioxide detection test(Peroxidase method) to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 43 °C
Kookpunt 210 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 5 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether, Ethanol, Chloroform, Methanol, Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 + H331 : Giftig bij contact met de huid en bij inademing.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-429-6
RTECS # SK8575000
Transport informatie:
UN-nummer UN2020
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2908190090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.