text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 126213-50-1 | Producten #: E0741

3,4-Ethylenedioxythiophene


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
  • EDOT
documenten:
5G
€27.00
3   ≥20 
25G
€87.00
7   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0741
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__6O__2S = 142.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 126213-50-1
Reaxys registratienummer 7126466
PubChem product ID 87561111
MDL-nummer

MFCD02093622

Specificatie
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 10 °C
Kookpunt 112 °C/20 mmHg
Flp 104 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.34
Brekingsindex 1.58
Maximale golflengte 260(CH2Cl2) nm
oplosbaarheid in water Slightly soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 + H331 : Giftig bij contact met de huid en bij inademing.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2810
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten