text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 136849-72-4 | Producten #: E0916

O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • TOTU
documenten:
1G
€17.00
2   ≥20 
5G
€55.00
1   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # E0916
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__7BF__4N__4O__3 = 328.07  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 136849-72-4
Reaxys registratienummer 13171579
PubChem product ID 160871063
MDL-nummer

MFCD00192127

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 144 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1759
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
Toepassing
A Condensing Agent

Experimental procedure: to a solution of 1 (15.0 g, 44.5 mmol) in DMF (75 mL) are added 2 (6.9 mL, 44.5 mmol), 4-ethylmorpholine (22.6 mL, 178 mmol), and TOTU (14.6 g, 44.5 mmol). After stirring for 12 h, the solution is diluted with ethyl acetate and subsequently washed with aqueous LiCl (4% w/w) and saturated aqueous NaHCO3. The crude product 3 (20.9 g, 99%) obtained after evaporation of the solvent is directly subjected to the next reaction without further purification.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten