text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 58823-95-3 | Producten #: G0052

D-Glucose 6-Phosphate Barium Salt Heptahydrate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
documenten:
100MG
€16.00
2   13  
1G
€56.00
1   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # G0052
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__1BaO__9P·7H__2O = 521.56 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 58823-95-3
Reaxys registratienummer 5201875
PubChem product ID 87570268
MDL-nummer

MFCD00221521

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC)(CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg(C=5, 1mol/L HCl)
Water 20.0 to 25.0 %
eigenschappen
Optische rotatie 20° (C=5,1mol/L HCl)
oplosbaarheid in water Slightly soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 261-463-4
Transport informatie:
UN-nummer UN1564
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2940000080
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.