text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2873-74-7 | Producten #: G0202

Glutaryl Chloride


Zuiverheid: >95.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Glutaryl Dichloride
documenten:
25ML
€37.00
1   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # G0202
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__6Cl__2O__2 = 169.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 2873-74-7
Reaxys registratienummer 1363191
PubChem product ID 87570387
SDBS 4231
MDL-nummer

MFCD00000755

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Argentmetric Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 218 °C
Flp 106 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.31
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 220-711-1
RTECS # SA2583000
Transport informatie:
UN-nummer UN2922
Klasse 8 / 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917198090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten