text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 68-36-0 | Producten #: H0064

α,α,α,α',α',α'-Hexachloro-p-xylene


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
documenten:
25G
€47.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0064
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__4Cl__6 = 312.82  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 68-36-0
Reaxys registratienummer 2051282
PubChem product ID 87570515
SDBS 3540
Merck-index (14) 1303
MDL-nummer

MFCD00000791

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 113.0 °C
Solubility in hot Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 108 °C
Kookpunt 312 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Ether,Toluene
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H413 : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-686-3
RTECS # ZE4655000
Transport informatie:
UN-nummer UN1759
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten