text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 533-73-3 | Producten #: H0249

1,2,4-Trihydroxybenzene


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Hydroxyhydroquinone
documenten:
10G
€69.00
Neem contact met ons op ≥20 
25G
€149.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0249
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__6O__3 = 126.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
CAS RN 533-73-3
Reaxys registratienummer 2042863
PubChem product ID 87570677
SDBS 4634
Merck-index (14) 1073
MDL-nummer

MFCD00002198

Specificatie
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 145.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 140 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 510 g/l  
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Ether
Oplosbaarheid (licht opl. in) Benzene,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 208-575-1
RTECS # DC4200000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907290090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten