text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 115-27-5 | Producten #: H0349

Het Anhydride


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • Chlorendic Anhydride
  • 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride
documenten:
25G
€15.00
1   ≥20 
500G
€49.00
1   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0349
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__2Cl__6O__3 = 370.81  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 115-27-5
Reaxys registratienummer 92693
PubChem product ID 87570765
SDBS 4558
Merck-index (14) 2086
MDL-nummer

MFCD00080438

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 235.0 to 242.0 °C
Solubility in Toluene very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 238 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Toluene,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-077-3
RTECS # RB9080000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917200090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten