text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 424-40-8 | Producten #: H0744

Diethyl 2,2,3,3,4,4-Hexafluoropentanedioate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Diethyl Hexafluoroglutarate
  • 2,2,3,3,4,4-Hexafluoropentanedioic Acid Diethyl Ester
  • Hexafluoroglutaric Acid Diethyl Ester
documenten:
1G
€27.00
2   16  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0744
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__0F__6O__4 = 296.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 424-40-8
Reaxys registratienummer 1804802
PubChem product ID 87571110
SDBS 11507
MDL-nummer

MFCD00015156

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 84 °C/8 mmHg
Flp 87 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.36
Brekingsindex 1.36
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-035-2
RTECS # MA3750500
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917198090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten