text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7647-01-0 | Producten #: H1060

Hydrogen Chloride (ca. 1mol/L in Ethyl Acetate)


Zuiverheid:
Synoniemen
documenten:
25ML
€19.00
Neem contact met ons op ≥20 
500ML
€95.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product cannot be shipped to Russia and Turkey.

500mL bottle of this product is attached with a DualSeal (double cap).
For details, please refer to the page "DualSeal (Double Cap)".

Artikel # H1060
Moleculaire formule / molecuulgewicht HCl = 36.46  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
Verpakking 500ML-DualSeal Bottle (Bekijk afbeelding)
CAS RN 7647-01-0
Reaxys registratienummer 1098214
PubChem product ID 87557864
Merck-index (14) 4780
MDL-nummer

MFCD00011324

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Concentration(Neutralization titration) 4.0 to 5.0 w/w%
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-595-7
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3822190090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten