text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 42340-98-7 | Producten #: I0336

(R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl Isocyanate


Zuiverheid: >90.0%(GC)
Synoniemen
  • Isocyanic Acid (R)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethyl Ester
documenten:
1G
€72.00
2   1  
5G
€300.00
4   11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0336
Zuiverheid / Analysemethode >90.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__1NO = 197.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
Verpakking 1G-Ampule (Bekijk afbeelding),  5G-Ampule (Bekijk afbeelding)
CAS RN 42340-98-7
Reaxys registratienummer 4181805
PubChem product ID 87571691
MDL-nummer

MFCD00004015

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 90.0 %
Optical purity(GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -50.0 deg(C=5, Toluene)
eigenschappen
Flp 93 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.13
Optische rotatie -45° (C=5,Toluene)
Brekingsindex 1.61
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P342 + P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P311 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 255-759-2
Transport informatie:
UN-nummer UN2206
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2929100090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten