text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4206-67-1 | Producten #: I0449

(Iodomethyl)trimethylsilane


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • (Trimethylsilyl)methyl Iodide
documenten:
10G
€85.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0449
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__1__1ISi = 214.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Moisture Sensitive
CAS RN 4206-67-1
Reaxys registratienummer 1731485
PubChem product ID 87571801
SDBS 23690
MDL-nummer

MFCD00001077

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 142 °C
Flp 29 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.44
Brekingsindex 1.49
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 224-123-6
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten