text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 178233-72-2 | Producten #: I0591

4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • p-Cumenyl(p-tolyl)iodonium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate
documenten:
5G
€126.00
3   38  
25G
€435.00
34   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0591
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4__0H__1__8BF__2__0I = 1,016.27 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 178233-72-2
Reaxys registratienummer 9250401
PubChem product ID 87571932
MDL-nummer

MFCD03411231

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 133 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 : Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.