text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 55406-53-6 | Producten #: I0666

3-Iodo-2-propynyl N-Butylcarbamate


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • N-Butylcarbamic Acid 3-Iodo-2-propynyl Ester
  • IPBC
documenten:
25G
€40.00
Neem contact met ons op ≥40 
100G
€119.00
1   31  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # I0666
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__2INO__2 = 281.09 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 55406-53-6
Reaxys registratienummer 2248232
PubChem product ID 125308042
SDBS 52974
Merck-index (14) 5069
MDL-nummer

MFCD00072438

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 69 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H331 : Giftig bij inademing.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 259-627-5
RTECS # EZ0950000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924190085
Toepassing
Study of fungicidal activity

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten