text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7758-95-4 | Producten #: L0292

Lead(II) Chloride [for Perovskite precursor]


Zuiverheid:
Synoniemen
documenten:
1G
€20.00
1   ≥20 
5G
€58.00
2   ≥20 
25G
€180.00
5   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0292
Moleculaire formule / molecuulgewicht PbCl__2 = 278.10  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 7758-95-4
Reaxys registratienummer 8128172
PubChem product ID 354333417
Merck-index (14) 5404
MDL-nummer

MFCD00011157

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
eigenschappen
Smeltpunt 501 °C
Kookpunt 951 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
H360Df : Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-845-5
RTECS # OF9450000
Transport informatie:
UN-nummer UN2291
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2827398590
Toepassing
Reagents for Organic-Inorganic Perovskite: Lead Chloride

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten