text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7439-93-2 | Producten #: L0363

Lithium (Shot, contains mineral oil)


Zuiverheid:
Synoniemen
documenten:
25G
€116.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
100G
€348.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0363
Moleculaire formule / molecuulgewicht Li = 6.94  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 7439-93-2
Reaxys registratienummer 3924730
MDL-nummer

MFCD00134051

Specificatie
Appearance Gray lump
Purity min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 181 °C
Kookpunt 1342 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H260 : In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P231 + P232 : Inhoud onder inert gas. gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P302 + P335 + P334 : BIJ CONTACT MET DE HUID: losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 231-102-5
RTECS # OJ5540000
Transport informatie:
UN-nummer UN1415
Klasse 4.3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2805199090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten