text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1314-41-6 | Producten #: L0412

Lead(II,IV) Oxide


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Red Lead Oxide
documenten:
100G
€20.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
500G
€35.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0412
Moleculaire formule / molecuulgewicht Pb__3O__4 = 685.60  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1314-41-6
Reaxys registratienummer 14198147
MDL-nummer

MFCD00078491

Specificatie
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity min. 97.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360Df : Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 215-235-6
RTECS # OG5425000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2824900000
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten