text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 79-41-4 | Producten #: M0079

Methacrylic Acid (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
4   ≥20 
500G
€26.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0079
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6O__2 = 86.09  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 79-41-4
Reaxys registratienummer 1719937
PubChem product ID 87572192
SDBS 1222
Merck-index (14) 5941
MDL-nummer

MFCD00002651

Specificatie
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 15 °C
Kookpunt 160 °C
Flp 77 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.02
Brekingsindex 1.43
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-204-4
RTECS # OZ2975000
Transport informatie:
UN-nummer UN2531
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916130090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten