text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 109-86-4 | Producten #: M0111

2-Methoxyethanol (stabilized with BHT)


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Ethylene Glycol Monomethyl Ether (stabilized with BHT)
  • Methyl Cellosolve (stabilized with BHT)
  • O-Methyl Glycol (stabilized with BHT)
documenten:
25ML
€15.00
3   ≥20 
500ML
€23.00
7   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0111
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__8O__2 = 76.10  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 109-86-4
Reaxys registratienummer 1731074
PubChem product ID 87572217
SDBS 1311
Merck-index (14) 6038
MDL-nummer

MFCD00002867

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -85 °C
Kookpunt 124 °C
Flp 41 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.97
Brekingsindex 1.40
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Dimethylformamide,Ethanol,Benzene,Ether
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H331 : Giftig bij inademing.
H312 : Schadelijk bij contact met de huid.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H360FD : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-713-7
RTECS # KL5775000
Transport informatie:
UN-nummer UN1188
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2909498090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten