text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 616-02-4 | Producten #: M0365

Citraconic Anhydride


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Methylmaleic Anhydride
documenten:
25G
€15.00
1   19  
100G
€38.00
1   ≥20 
500G
€120.00
Neem contact met ons op 19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0365
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__4O__3 = 112.08  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 616-02-4
Reaxys registratienummer 1835
PubChem product ID 87572432
SDBS 516
MDL-nummer

MFCD00005522

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Methanolysis Method) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 7 °C
Kookpunt 215 °C
Flp 101 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.25
Brekingsindex 1.47
oplosbaarheid in water Decomposes in contact with water,Insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol,Acetone,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P361 + P364 : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-459-0
RTECS # GE6825000
Transport informatie:
UN-nummer UN2810
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917198090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten