text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 688-84-6 | Producten #: M0591

2-Ethylhexyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Methacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester (stabilized with MEHQ)
  • Methacrylic Acid Octyl Ester (stabilized with MEHQ)
  • Octyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)
documenten:
25ML
€15.00
1   ≥20 
500ML
€29.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0591
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__2__2O__2 = 198.31  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 688-84-6
Reaxys registratienummer 1769420
PubChem product ID 87572618
SDBS 6404
MDL-nummer

MFCD00009494

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 88 °C/3.5 mmHg
Flp 100 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.88
Brekingsindex 1.44
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 211-708-6
RTECS # OZ4630000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916140090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten