text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 110-67-8 | Producten #: M0653

3-Methoxypropionitrile


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25ML
€15.00
1   ≥20 
500ML
€56.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0653
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__7NO = 85.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 110-67-8
Reaxys registratienummer 1739284
PubChem product ID 87572666
SDBS 1422
MDL-nummer

MFCD00001958

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -63 °C
Kookpunt 166 °C
Flp 65 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.94
Brekingsindex 1.40
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-790-7
RTECS # TZ4870000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten