text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5585-33-1 | Producten #: M2671

2-Morpholinoaniline


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4-(2-Aminophenyl)morpholine
documenten:
5G
€36.00
4   1  
25G
€140.00
2   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2671
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__4N__2O = 178.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 5585-33-1
Reaxys registratienummer 163926
PubChem product ID 253662590
MDL-nummer

MFCD00047408

Specificatie
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 96 °C
Kookpunt 120 °C/0.6 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten