text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 130-15-4 | Producten #: N0040

1,4-Naphthoquinone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€17.00
4   ≥20 
100G
€45.00
1   13  
500G
€145.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0040
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__6O__2 = 158.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 130-15-4
Reaxys registratienummer 878524
PubChem product ID 87573450
SDBS 822
MDL-nummer

MFCD00001676

Specificatie
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Cerium redox Method) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 125 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Chloroform,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H330 : Dodelijk bij inademing.
H301 + H311 : Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-977-6
RTECS # QL7175000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914691000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten