text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 20184-89-8 | Producten #: N0319

3-Nonyne


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Amylethylacetylene
  • Ethylpentylacetylene
documenten:
5ML
€126.00
2   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0319
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__6 = 124.23  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Verpakking 5ML-Ampule (Bekijk afbeelding)
CAS RN 20184-89-8
Reaxys registratienummer 1736566
PubChem product ID 87573675
SDBS 5140
MDL-nummer

MFCD00039977

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 156 °C
Flp 38 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.76
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P331 : GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN3295
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2901290000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten