text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 3958-60-9 | Producten #: N0404

2-Nitrobenzyl Bromide


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • α-Bromo-2-nitrotoluene
documenten:
5G
€30.00
2   ≥40 
25G
€94.00
2   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0404
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__6BrNO__2 = 216.03 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 3958-60-9
Reaxys registratienummer 638991
PubChem product ID 87573749
SDBS 11229
MDL-nummer

MFCD00007184

Specificatie
Appearance White to Light orange to Pale yellow green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 °C
Solubility in Methanol very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 46 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 223-558-9
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2904200090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.